5133411662

موسسه خیریه علوی مشهد

کمک به ایتام و مستمندان

: امام علی علیه السلام

با مردم آنگونه معاشرت كنيد، كه اگر مرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد، با اشتياق سوي شما آيند

اردوی فرهنگی تفریحی دانش آموزان و دانشجویان دختر موسسه در یکی از باغات روستای عارفی